V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку»
Місце проведення
Терміни
Стати учасником

Національний університет
"Острозька академія"
м. Острог

Подача заявок на участь:
до 01 жовтня 2018
Початок конференції:
11 жовтня 2018

Заявка на участь у конференції із поданням матеріалів

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ


Вступне слово
Наукова бібліотека, конфернеція, острозька академія

Шановні колеги,

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку», присвяченій 15-тій річниці кафедри фінансів і аудиту Національного університету "Острозька академія" 11-12.10.2018р.

Документи

 Інформаційне повідомлення 2018

Програма конференції (2018)

Збірник наукових тез (2018)

Міністерство освіти і науки України
Національний університет “Острозька академія” (Острог, Україна)
Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана (Київ, Україна)
Національний університет державної фіскальної служби України (Ірпінь, Україна)
Запорізький національний університет (Запоріжжя, Україна)
Поліський державний університет (Пінськ, Республіка Білорусь)
Вища школа бізнесу та підприємництва (Островєц Швєнтокшиський, Польща)
Люблінська політехніка (Люблін, Польща)
Школа Бізнесу Росс та Бізнесового Центру Російських, Східноєвропейських та Євразійських студій Мічиганського університету (Анн Арбор, Мічиган, США)
Університет Міньо (Брага, Португалія)
Тематичні напрямки роботи конференції

-Розвиток фінансово-кредитних відносин в ринкових умовах.

-Фінансово-бюджетний механізм та його вплив на розвиток економіки.

-Податки та податкова політика у фінансовій системі країни.

-Фінанси суб’єктів господарювання у фінансовій системі.

-Економічні відносини України в глобалізаційних процесах.

-Теорія і практика обліково-аналітичного забезпечення суб’єктів господарювання.

-Актуальні питання економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій у фінансах.


Робочі мови конференції: українська,англійська, російська.

Програмний комітет конференції:
Пасічник І.Д.,
ректор Національного університету «Острозька академія», герой України, доктор психологічних наук, професор – голова комітету;
Шевчук Д.М.,
проректор з навчально-наукової роботи Національного університету «Острозька академія», доктор філософських наук, професор;
Оболенська Т.Є.,
проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, доктор економічних наук, професор, відмінник освіти України;
Онишко С.В.,
завідувач кафедри фінансовихх ринків Національного університету Державної фіскальної служби України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України;
Бранч Дж.,
академічний директор магістерських програм, викладач маркетингу Школи Бізнесу Росс та Бізнесового Центру Російських, Східноєвропейських та Євразійських студій Мічиганського університету, доктор економіки;
Дзеканський Павел,
доктор Інститут Права, економіки і управління
Факультет Права, менеджменту та управління Університет Яна Кохановського у Кєльце;
Янковський І.А.,
декан факультету банківської справи закладу освіти «Поліський державний університет», кандидат економічних наук, доцент;
Мурао Пауло Реіс,
факультет економіки університету Міньо, доктор економіки;
Олак Антоні,
факультет управління Люблінської політехніки, доктор хабілітований економіки, професор.
Організаційний комітет конференції:
Козак Л.В.,
декан економічного факультету Національного університету «Острозька академія», доктор економічних наук, доцент – голова;
Дем’янчук О.І.,
заступник декана економічного факультету з навчально-наукової роботи Національного університету «Острозька академія», кандидат економічних наук, доцент;
Мамонтова Н.А.,
завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету «Острозька академія», доктор економічних наук, професор;
Кривицька О.Р.,
керівник наукового відділу, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету «Острозька академія»;
Іванчук Н.В.,
завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу Національного університету «Острозька академія», кандидат економічних наук, доцент;
Власюк А.П.,
завідувач кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій Національного університету «Острозька академія», доктор економічних наук, доцент;
Вітлінський В.В.,
завідувач кафедри економіко-математичного моделювання Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, доктор економічних наук, професор;
Карлін М.І.,
завідувач кафедри фінансів та оподаткування Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, доктор економічних наук, професор;
Левицька С.О.,
професор кафедри обліку і аудиту Національного університету водного господарства та природокористування, доктор економічних наук, професор;
Максишко Н.К.,
завідувач кафедри економічної кібернетики Запорізького національного університету, доктор економічних наук, професор;
Поддєрьогін А.М.,
завідувач кафедри фінансів підприємств Київського національного університету імені Вадима Гетьмана, кандидат економічних наук, професор;


Вимоги до оформлення тез:

Обсяг тез 3 сторінки (формат А-4 у текстовому редакторі WORD / OFFICE 14 кеглем шрифту Times New Roman, інтервал – одинарний, абзац – 1,25 см (прохання не створювати абзацний відступ за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску); поля (верхнє, нижнє, ліве, праве) – 2 см, текст друкується без переносів із вирівнюванням на всю ширину сторінки, сторінки не нумеруються.

Послідовність розміщення матеріалів:

  • напрям відповідно до тематики тез вказується у правому верхньому кутку;
  • у лівому верхньому кутку вказується УДК (зазначення УДК є обов’язково);
  • назва тез друкується через рядок великими літерами, вирівнювання по центру (шрифт жирний);
  • під назвою тез ініціали і прізвище автора вказуються по центру, шрифт жирний;
  • навчальний заклад (місце роботи / навчання), електронна адреса;
  • через рядок текст тез, вирівняний по ширині;
  • через рядок список використаних літературних джерел, які слід наводити в кінці тез в порядку появи відповідних посилань під назвою «Література»;
  • список використаних джерел у тезах може оформлятися автором за його вибором з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» або одним зі стилів, віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій, наведеного у додатку 3 до цих Вимог (Наказ МОН України № 40 від 12.01.2017 Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17 );
  • посилання позначаються квадратними дужками із зазначенням порядкового номера джерела за списком та через кому – номер сторінки, наприклад: [5, c. 57-61].

Повний текст наукової праці необхідно сформувати у такому порядку: актуальність; виклад основного матеріалу дослідження; висновки; література.

Текст доповіді повинен бути уважно вичитаний і перевірений автором і науковим керівником. Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування матеріалу, який виконаний або оформлений з порушенням згаданих вимог.

Відповідальність за зміст та унікальність поданого матеріалу несе автор.


Умови участі в конференції
Заявку на участь, тези в електронному варіанті, відскановану копію квитанції про оплату до 01 жовтня 2018 року завантажити на сайті http://finconf.oa.edu.ua. Надіслані матеріали вважаються прийнятими за умови отримання від оргкомітету конференції підтвердження на e-mail учасника. Файли назвати прізвищем автора англійськими літерами (наприклад: Karpova_tezu.doc, Karpova_zayavka.doc, Karpova_kvytansiya.doc), запакувати в архів (Karpova.zip).
Організаційний внесок на вибір учасників
- 150 грн. (організаційний внесок включає часткові витрати на проведення конференції, розсилку pdf формат програми конференції та електронного збірника матеріалів конференції) докторам наук участь безкоштовна;
Оплату здійснити за реквізитами
Національний університет «Острозька академія»
код 22554101, МФО 820172
р\р 31257392105402 в ДКС України
Звертаємо Вашу увагу, що у графі призначення платежу необхідно обов’язково вказати:
«Благодійні внески на наукову діяльність економічного факультету та прізвище і ініціали учасника».
До уваги науковців, аспірантів, докторантів!

Запрошуємо Вас до публікацій у фаховому науковому журналі «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка». Видання індексується в міжнародних наукометричних базах: INDEX COPERNICUS, DOI, РИНЦ, EBSCO, Google Академія та ін.

Видання наукового журналу є періодичним. Інформацію щодо вимог та умов публікації розміщено на сайті видання ecj.oa.edu.ua.

Контактна особа – Дем’янчук Ольга Іванівна

тел. (03654) 3-01-39, моб. (098) 425-41-32 або (095) 158-83-54

Е-mail: olha.demianchuk@oa.edu.uaКонтактна інформація по конференції

Місце проведення:
Національний університет «Острозька академія»
Контактна особа:
Іванчук Наталія Володимирівна
Тел:
(03654)3-01-39, моб. (067) 178-07-49 або (063) 122-88-61
Email:
natalia.ivanchuk@oa.edu.ua
Адреса:
35800, м.Острог, вул. Семінарська, 2

Архів конференцій
Рік:
Програма:
Тези:
Додатково
Сайт бібліотеки:
Сайт університету:
Система управління методичним забезпеченням: